GREEN IDEA VIR-KILL+ 25l

Obrázek GREEN IDEA VIR-KILL+ 25l

Alkoholový dezifekční roztok Celý popis

EAN: 8595643606129
Běžná cena: 1 978 Kč (ušetříte 12 %)
Naše cena: 1 741 Kč
+
-
ks
Máte rádi toto zboží? Dejte to všem vědět!
Potřebujete pomoci?
778 437 811 (Po - Čt 7:30 - 18:00, Pá: 7:30 - 16:30)
info@lekarnatypos.cz Na e-maily reagujeme zpravidla do 24 hodin.

VIR-KILL+
Alkoholový dezifekční roztok - 25.000 ml

Biocidní přípravek osobní hygieny (typ 1) – hygienická dezinfekce rukou
Cílový organismus: bakterie, plísně viry

      

Nebezpečí:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu

Nebezpečenstvo:
H225 Vysoko horľavá kvapalina a pary.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý.
P305 + P351 + P338 + P313 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné ich jednoducho vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc /
starostlivosť.
P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
P501 Zneškodnite obsah / nádobu odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Kvapalný prípravok na hygienickú dezinfekciu rúk. Účinný proti vírusom. Nefarbí. Nezapácha. Len na vonkajšie použitie na zdravú kožu.

Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.
Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Neoplachujte. Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci.

Návod na použitie: Použite dostatočné množství prípravku (2x3 ml), aby pokryl celú plochu. Naneste na dlane a rozotrite po celých rúk a zápästiach; zvláštnu pozornosť venujte kožičke okolo nechtov a záhybom v koži. Dobre vtierajte, kým nie je koža suchá. Tento postup by mal trvať približne 1 minútu. Použitie maximálne 10 krát denne. Neoplachujte. Ak sa prejavia zdravotné problémy (pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.), alebo v prípade pochybností kontaktujte lekára. V prípade vyhľadania lekárskeho ošetrenia informujte lekára o použitom prípravku, poskytnite mu informácie zo štítku a informáciu o poskytnutej prvej pomoci.

Skladování: v originálním obalu, při teplotě -10° C/+25° C. Skladovatelnost 30 měsíců /
Skladovanie: v originálním obale, při teplote -10° C/+25° C. Skladovateľnosť 30 mesiacov

Doprava: Přípravek je v režimu ARD (silniční přeprava nebezpečných věcí).
Doprava: Prípravok je v režime ARD (cestná preprava nebezpečného tovaru).

Bezpečnostní list ke stažení

Výrobce: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika
tel.: +420 541 232 435, e-mail: topvet@topvet.cz, www.topvet.cz

Diskuze neobsahuje žádné komentáře pro tento produkt.

Zákaznická linka (+420) 778 437 811